ESHOP - Obchodní podmínky


I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti Podstata, spol. s r.o. se sídlem Osvobození 76, České Meziříčí, 51771, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové dne 22.5.2004, oddíl C, vložka 19910.

 

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu, tak nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví.  Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán).
Společnost Podstata, spol. s r.o. a její provozovna – internetový obchod, dále uváděná jako „prodávající“, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 

III. Místo plnění

Místem plnění je sklad či prodejna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění nebo úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 53, odst.3 a § 53a občanského zákoníku).

b)   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

c)   Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky (viz sekce kontakty).

d) Informace o stavu objednávky na dobírku můžete zjistit na telefonním čísle 737 290 272  nebo na e-mailu info@podstata-sro.cz

V. Dodací podmínky

a) Objednávka je vyřízena v co možná nejkratším termínu, zpravidla do 48 hodin. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání výrobku na kupujícím uvedenou adresu. V případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, resp. mimo provozovnu, tak není součástí dodávky instalace, předvedení a zprovoznění výrobku. Dopravu na adresu plnění zajišťuje prodávající. Zásilka standardně obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku v českém jazyce a vyplněný záruční list.

b) Možné způsoby převzetí zboží:

1. Osobní odběr - Vámi objednané výrobky si můžete vyzvednout osobně po předchozí domluvě na provozovně v Českém Meziříčí, ul. Osvobození 76, a to v době od pondělí do pátku 08:00-17:00 hod. a v sobotu 08:00-11:00 hod. Při osobním odběru Vám budou výrobky řádně předvedeny a v případě potřeby i uvedeny do provozu.

2. Poštou - pro tento způsob dopravy spolupracujeme s Českou poštou, a.s. Tato nabízí moderní, rychlou a spolehlivou přepravu výrobků po celém území České republiky i mimo něj. Vámi objednané výrobky zasíláme expresní službou jako obchodní balík. Cena této služby je 140,- a je přičtena k ceně výrobku. Výrobky jsou důkladně zabaleny (proti nárazové bublinkové obálky, krabice apod.) a pojištěny proti poškození nebo ztrátě. Zásilka bývá zpravidla doručena během 2-3 pracovních dnů. Pokud nejste doručovatelem zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů.

c) Informace o stavu objednávky na dobírku můžete zjistit na telefonním čísle 737 290 272 nebo na emailu info@podstata-sro.cz

d) Nepřevezme-li kupující předmět plnění, dodaný prostřednictvím České pošty, z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li i přes dohodnutý termín kupující přítomen na adrese dodání nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese náklady spojené s dodáním v plné výši!

VI. Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvouan>)

a) Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím (§ 621 OZ).

b) Námi prodávané výrobky jsou prodávány v tzv. „zvláštním režimu“ (čl. I. bod 3. řádu), tudíž u nich nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Jestliže však vada existovala již v době převzetí věci a vyšla najevo až dodatečně, tak má kupující právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady, a to v záruční době (§ 626 OZ).

c) Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Není-li v záručním listě vyznačena záruční doba delší, je záruční doba 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy (např. § 626 odst. 3 OZ), jakož i v případech, kdy je životnost výrobku kratší, než záruční doba (např. akumulátory).

d) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobku až do doby, kdy kupující po vyřízení reklamace byl povinen výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá (§ 627 odst. 1 OZ). Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobku  (§ 627 odst. 2 OZ).

Právo z odpovědnosti za vady (reklamaci) je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila, a to u prodávajícího, u kterého byla věc koupena   (§ 625 OZ) (viz. Reklamační řád).

Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v  odst.8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci.

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.

 

Nacházíte se: Home > ESHOP > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky